กรมทรัพยากรธรณี กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา

7 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ แบบออนไลน์ เพื่อขยายต่อความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา
.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดีการมีความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี และแถลงว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ และภายใต้ความร่วมมือที่เข้มแข็งและยาวนานของกรมทรัพยากรธรณีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ปรากฏผลงานที่ทรงคุณประโยชน์มากมาย อาทิ การวิจัยร่วมเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ในหลายพื้นที่ การศึกษาอนุกรมวิธาน การสำรวจศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์และวิศวกรรมธรณี รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการธรณีไทย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเวทีการประชุม และภาคสนาม รวมถึงการร่วมผลิตบัณฑิตในสาขาธรณีวิทยา
.
เมื่อปี พ.ศ. 2564 ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำโครงการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ใบไม้กลายเป็นหินจากแหล่งดินเบาในจังหวัดลำปาง เพื่อแปลความหมายสภาพแวดล้อมบรรพกาล และสภาพภูมิอากาศสมัยไพลโอซีน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ หน่วยงานทั้งสองให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่จะขยายความสามารถในการดำเนินงานตามภารกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
.
ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ยืนยันความพร้อมการมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและยกระดับวิชาการของหน่วยงานทั้งสองอย่างต่อเนื่อง และขยายความสามารถในการดำเนินงานตามพันธกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ให้บังเกิดผลประโยชน์ทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้นแก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองและแก่ประเทศ หลักใหญ่ใจความ ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันการบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณี ทรัพยากรแร่ ซากดึกดำบรรพ์ อุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และเทคโนโลยีธรณี การสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิจัย การประเมินผล และการขยายผลงานวิจัย การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ การจัดทำ กิจกรรมบริการวิชาการ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่ มาร่วมมือกันพัฒนา สนับสนุนงานด้านวิชาการ เพื่อการยกระดับทางวิชาการ อันจะนำสู่การมีส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและการสร้างคลังปัญญาแก่ประเทศต่อไป การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นความต่อเนื่องที่ดีของความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร ที่ทั้งทางกรมทรัพยากรธรณีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งในความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศต่อไป
แกลลอรี่