มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

11 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จำนวน ๙ ท่าน และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๖ ท่าน

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์

1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

4. นายพรอุดม โชติมโนธรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

6. ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

8. ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โทคุดะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

9.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู สาขาวิชาอายุรศาสตร์

4. ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5. ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ สาขาวิชามานุษยวิทยา

6. ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ ลงกานี   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

แกลลอรี่