Engineering CMU Welcomes Inha University

6 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากกลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hyundon Shin และ Prof. Honggeun Jo จาก Center for Unconventional Resources and Energy (CURE), Department of Energy Resources Engineering, Inha University สาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนำนักศึกษาเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Korea-Thailand Joint Petroleum and CCS Field Trip ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า 60 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีอยู่ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แกลลอรี่