ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 (แบบ 1.2 ครั้งที่ 3)

26 มกราคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (แบบ 1.2 ครั้งที่ 3)

วันที่ 27 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 น. ผ่านทางระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php?page=login

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. ตามกำหนดการที่ ทปอ. กำหนด ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.
แกลลอรี่