พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University

15 มกราคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding for Academic Cooperation) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ประจำคณะ และ Professor Dah-Chuan Gong, Dean, College of Management, Chang Gung University

วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University อันได้แก่ ความร่วมมือเรื่องการศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ และงานวิจัย และทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีกด้วย
นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University ได้ตกลง กำหนดภารกิจร่วมกันในการส่งเสริมการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพสูงสุด
การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้ได้ลงนาม ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. และ มีผล ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2570
แกลลอรี่