ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย”

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 55 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ “นวัตกรรมรัฐศาสตร์เพื่อประเทศไทย” ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ รัฐศาสตร์เพื่อประเทศไทยในสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัจจุบัน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ มหาวิทยาลัยรังสิต ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายอิสินธร สอนไว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ดังกล่าวโดยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://bit.ly/2S4Pxps

แกลลอรี่