สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าพบผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มช. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน นำโดยนายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางสาวอนงค์นาฎ ปัญญาเจริญ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร
แกลลอรี่