พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

30 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในปีการศึกษา 2564 – 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 7,270 คน จาก 21 คณะ 2 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย แยกเป็น ระดับปริญญาเอก 219 คน ระดับปริญญาโท 918 คน ระดับปริญญาตรี 6,133 คน ได้แก่
.
คณะมนุษยศาสตร์ 738 คน คณะศึกษาศาสตร์ 392 คน คณะวิจิตรศิลป์ 267 คน คณะสังคมศาสตร์ 193 คน คณะวิทยาศาสตร์ 673 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 836 คน คณะแพทยศาสตร์ 285 คน คณะเกษตรศาสตร์ 329 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 128 คน คณะเภสัชศาสตร์ 168 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 318 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 580 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 310 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 71 คน คณะบริหารธุรกิจ 583 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 256 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 103 คน คณะการสื่อสารมวลชน 260 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 288 คน คณะนิติศาสตร์ 185 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 260 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 10 คน บัณฑิตวิทยาลัย 10 คน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4 คน สถาบันนโยบายสาธารณะ 9 คน
.
โดยมีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 796 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 831 คน และบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 202 คน เหรียญเงิน จำนวน 594 คน
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 57 ดังนี้
- วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
วันรายงานตัวด้วยตัวเอง เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับผ่านระบบออนไลน์ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น
.
- วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
บัณฑิตแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ฝึกซ้อมกับกรรมการส่วนงาน/ส่วนกลาง
เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ ที่ส่วนงานกำหนด
เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
- วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566
ฝึกช้อมย่อย ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
- วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
ฝึกซ้อมใหญ่ สวมครุยวิทยฐานะพร้อมหมวก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
- วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 57 ทุกคน
แกลลอรี่