พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019

11 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ รหะว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 CMU Freshmen Games 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพและการแสดงออกในความสามารถด้านการแข่งขันกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ รู้จักกายออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค มีจิตใจผ่องใส ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด ตลอดจนรู้จักการแพ้ ชนะ การให้อภัย ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่