การประชุมเชิงปฎิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้ความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง

3 มีนาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้ความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัดให้ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
แกลลอรี่