วิศวฯ มช. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ก่อความรู้ ความเข้าใจในองค์กร สร้างความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ กฎระเบียบข้อบังคับ เสริมสร้างทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเอง

27 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายวิชาการและปฏิบัติการ แก่พนักงานใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี เพื่อก่อเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนกฏระเบียบ ข้อบังคับ และทักษะด้านต่างๆ อันจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาตนเองได้ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29632