ลูกช้างฟังธรรม #1 “รักที่แท้จริง… ในวันวาเลนไทน์”

3 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการลูกช้างฟังธรรม ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “รักที่แท้จริง… ในวันวาเลนไทน์ : How to think on Valentine’s Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตลอดจนบุคลากรที่มีความใกล้ชิดช่วยดูแลกลุ่มนักศึกษาของคณะฯ ได้ร่วมฟังเสวนาธรรมเกี่ยวกับความรักในบริบทต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการมีความรักอย่างไรให้ไม่ทุกข์ในแนวทางพุทธศาสนา มีสติสัมปชัญญะกับความรัก ในบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ สุขได้ด้วยความรักตามหลักธรรม เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการเสวนาธรรมนี้ มีพระอาจารย์ประสิทธิ์ วิสุทธิสาโร วัดอุโมงค์ อาจารย์ ดร.ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเสวนา และคุณมาลินี เข็มทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ลานประติมากรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่