อบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์กับเศรษฐกิจสีเขียว

5 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์กับเศรษฐกิจสีเขียว  ภายใต้โครงการิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ (ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม ปีที่ 2 (ชุมชนชาติพันธุ์กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคมในวิกฤติฝุ่นควัน PM2.5) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ กว่า 40 คน
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์แต่ละพื้นที่ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบริบทการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต สถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน และข้อห่วงกังวลของแต่ละพื้นที่ สุดท้ายเพื่อนำไปสู่การวางแผนการเก็บข้อมูลและการดำเนินโครงการร่วมกัน
#สนับสนุนโครงการโดย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แกลลอรี่