ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 30 คน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ พร้อมทั้งได้ทดลองการเรียนสถาปัตยกรรมผ่านเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) โดยมีอ.ปิยชนน์ อุนจะนำ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้แนะนำการใช้งาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่