วางแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2566

28 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ ตำแหน่ง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และนายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงหารือการดำเนินงานเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมผลักดันกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนในอนาคต
แกลลอรี่