โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DATA STORYTELLING : พูดด้วยภาพ

19 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DATA STORYTELLING : พูดด้วยภาพ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากพญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอและการทำพรีเซนต์เทชั่น จาก BetterPitch เป็นวิทยากรการบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2

แกลลอรี่