นศ.ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด ได้รับรางวัล Best Student Oral Presentation ในงาน SIRC2021

8 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

2 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล Best Student Oral Presentation ในงาน Seirei International Research Conference 2021 (SIRC2021) ผ่านระบบออนไลน์ ณ Seirei Christopher University Graduate School ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

นางสาวอัจฉริยา ปัญญาแก้ว รหัสประจำตัวนักศึกษา 621155901 นำเสนอผลงานเรื่อง Developing Measurement of Activities aging for Thai Older People in Chiang Mai, Thailand โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และ นางสาวเกวลิน ปัญโญ รหัสประจำตัวนักศึกษา 621155902 นำเสนอผลงานเรื่อง Potential Learner Characteristics of Students with Disabilities in Special Education Schools โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
แกลลอรี่