ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ปี 61

2 กุมภาพันธ์ 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
     ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะฯ คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม และนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ คณะต่างๆ อีก 23 ท่าน

แกลลอรี่