คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบงานระบบจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐจากคณะบริหารธุรกิจ

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบงานระบบจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมรับฟังชี้แจงวิธีการติดตั้งและการใช้งานเพื่อให้สามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะฯ ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่