คณะอุตสาหกรรมเกษตร แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์

3 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ และ ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่