ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเดินทางไปเยือน Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia

20 มิถุนายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เดินทางไปเยือน Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อเข้าพบ Prof. Dr. Nazamid Saari คณบดี Faculty of Food Science and Technology, UPM และผู้บริหารของคณะฯ เพื่อแนะนำตนเอง แนะนำคณะ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการ Student Mobility โครงการวิจัย คณะผู้บริหารและอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และศูนย์ Supercritical Fluid Centre ของ Faculty of Food Science and Technology, UPM ภายหลังจากการประชุม 
แกลลอรี่