กระทรวง อว. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวังเชียงใหม่เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข หวังเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ

27 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                วันที่ 27 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รักษาการแทนรองอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีระอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานความร่วมมือในการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาด ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (EPI) ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


                กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมด้านสังคมและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมที่ 1 ผ่านการทำงานหน่วยงานเครือข่ายพื้นที่ภายใต้โครงการยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (Ending Pandemics through Innovation : EPI) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หวังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิจิทัลและข้อมูลสนับสนุนงานบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดพื้นที่อย่างยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เยี่ยมชมการขยายผลนวัตกรรมระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข CMUGency และการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการ CMHIS ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สอดรับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การเบิกจ่าย การเข้าถึงการบริการและการรักษาของประชาชนในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต โดยนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่มีอยู่มาใช้ปฏิบัติอย่างทันท่วงทีภายใต้บริบทของประเทศไทย ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “ในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมการขยายผลนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการโรคระบาด ภายใต้โปรแกรมยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม (EPI) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเมืองมั่นคงด้านสุขภาพ ด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยบูรณาการข้อมูลสุขภาพจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและการบริการให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังสามารถใช้ประเมินสถานการณ์และวางมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการบริการและการรักษาใหม่ๆ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการพัฒนางานด้านดิจิทัลของประเทศ


                เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดในประเทศ กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการงบประมาณระหว่างหน่วยงานให้ทุนภายใต้การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหลายๆ แหล่ง หน่วยงานวิชาการนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการขยายนวัตกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพนำร่องพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง โดยหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ เราก็จะช่วยขยายผลความร่วมมือไปสู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เราหวังว่านวัตกรรมดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวปิดท้าย

รายละเอียดข่าวและผู้ประสานงาน : นางสาวสุนิชา ชานวาทิก โทร. 094-496-2836 email : sunicha@tcels.or.th
 

แกลลอรี่