สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

19 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2563 เรื่อง "การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainble Development Goals:SDGs" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง "SEP for SDGs จากความพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนา ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
แกลลอรี่