ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง เดินทางไปดูงานและหารือภายใต้โครงการวิจัย STAR (Strengthening Thailand's Agricultural drought Resilence)

29 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปดูงานและหารือภายใต้ “โครงการการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร STAR (Strengthening Thailand's Agricultural drought Resilence)” ณ Cranfield Water Science Institute, Cranfield University และ UK Centre for Ecology & Hydrology สหราชอาณาจักร

โครงการวิจัย STAR เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยหน่วยงานของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH), Cranfield Water Science Institute, Cranfield University โดยการสนับสนุนของ Newton Fund, Natural Environment Research Council, and Economic and Social Research Council, UK.
แกลลอรี่