การจัดประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง” "Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era"

12 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง” "Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ และแนวคิดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเสมือนจริง เพื่อนำไปพัฒนางานของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2565 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่