สัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2567 CMU Executive Seminar 2024 ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณวีร์ สุวรรณทะมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว และนางสาวสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใจการบริหารงานและทราบถึงการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่างๆ ตลอดจนให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติไปยังส่วนงานในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป
แกลลอรี่