พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

15 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าใจถึงสาระสำคัญของ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนขององค์กร บุคลากร และนักศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Online Meeting) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
แกลลอรี่