นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายธนาทัต  ศรีตา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 เป็นรางวัลที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาจากผลงานและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเด่นชัดของเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเยาวชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป
แกลลอรี่