ขอบคุณทุกพลัง ก้าวต่อไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง (Thank You for Driving Today’s Success and Moving Forward Together for Tomorrow’s Excellence)

25 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


งานนโยบายและแผนฯ ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน "ขอบคุณทุกพลัง ก้าวต่อไปพร้อมกันอย่างไม่หยุดยั้ง" (Thank You for Driving Today’s Success and Moving Forward Together for Tomorrow’s Excellence) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ช่วยให้การดำเนินงานเพื่อขอรับรองคุณภาพการศึกษาพยาบาลในระดับนานาชาติของคณะฯ ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ผ่านการรับรองจาก ACEN ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโททุกหลักสูตร (2022-2028) นอกจากนี้ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเปิดรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ ในระยะต่อไป ณ ห้องแกรนด์วิวฮอลล์ 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่