ร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2566

15 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายรองอธิการบดีฝ่ายการวางแผนอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอ แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยได้มีการวิเคราะห์แผนด้านอุดมศึกษาเพื่อผลิตและกำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570, แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ววน.) พ.ศ. 2566 - 2570 และนโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
แกลลอรี่