ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University

7 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2567ณ ประเทศใต้หวัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EoC_nhZv0m9IlzEMZ93PR-oBjK3arSx6u1seAsu2vMmtJw?e=Kztjnh ผู้สนใจสมัครเสนอรายชื่อมายังงานวิชาการศึกษา ภายในวันที่ 8 พ.ย. 66