คณะเภสัชศาสตร์ มช คว้ารางวัลการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ครั้งที่ 16 ประจําปี 2567

7 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ รองคณบดีด้านบริหารงานบุคคล และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล รองคณบดีด้านวิชาการ นำบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ครั้งที่ 16 ประจําปี 2567 ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

        โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลระดับ Platinum Poster Presenter Award ระบบสำนักงาน  SMART PHARMACY Mobile Application  โดย นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย, นายณิชพน ใจพรมมา, นายพร้อมพงษ์ ไชยวงศ์
  • รางวัลระดับ Silver Oral Presenter Award ระบบสำนักงาน  ระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะ ผ่านสมาร์ทโฟน โดย นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย, นายณิชพน ใจพรมมา, นายพร้อมพงษ์ ไชยวงศ์
  • รางวัลระดับ Gold Oral Presenter Award ระบบห้องปฏิบัติการ  การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องและการแก้ใขไฟฟ้าขัดข้องของศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดย นายอัครพนธ์ สายบัวคำ
  • รางวัลระดับ Gold Poster Presenter Award ระบบห้องปฏิบัติการ การพัฒนาระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพห้องปฏิบัติการยาเม็ด โดย นายลิขิต สุภาสาย, นางสาวภัทรพร ศรีโยยอด

ภาพ/ข่าว : หน่วยสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/pharcmu/posts/pfbid0zKQ3MBmSdDvqdvNnv6hqXXyw8Yv7m7k8H2yb8GG29qRLXWaf8GVC468WMeaoPRcjl
แกลลอรี่