Upskill/Reskill บุคลากรในการนำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard with Excel and Power BI

14 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Developing Dashboard with Excel and Power BI เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User" โดยมีนายกันยวุฒม์ อริยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับนโยายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น CMU Digital Transformation ตามแผนพัมนาการศึกษาระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลให้เป็น Digtial Organization ตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

กิจกรรมนี้กำหนดจัด 3 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนคำสั่ง Excel การเรียนรู้วิธีการใช้งาน Power BI และ และการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตนเอง มาสร้าง Dashbaord เพื่อเป็นการสร้างรายงานภาพรวมของวิทยาลัยฯ ต่อไป
แกลลอรี่