ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

24 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง, อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์, นายชาติชาย วิลัยลักษณ์ พนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร, นางสาวโสมศิริ สมถวิล นักวิทยาศาสตร์กลุ่มปฏิบัติการทางด้านประสาทสัมผัส และนางสาวปานฤทัย เมฆะ นักศึกษาปริญญาโทของสาขาฯ ได้ต้อนรับ สาธิตการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการดำเนินงานในห้องประเมินทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์อาหาร แก่คณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทดสอบทางประสาทสัมผัส และการทดสอบผู้บริโภค
โทร.: 053-948232 E-mail: sensorycmu@gmail.com
#AgroCMU
#PDT
#เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#Sensoryevaluation
แกลลอรี่