มช. เปิดศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจนักศึกษา

1 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความเหมาะสมต่อการออกกำลังกาย โดยมีการสร้างและการปรับปรุงสนามกีฬาประเภทต่างๆให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาที่ให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

  

ในการดูแลสุขภาพกาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น เป็นศูนย์ออกกำลังกายในร่ม และสนามฝึกซ้อมกีฬาประเภทการต่อสู้ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เป็นศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การอบรมด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ และการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย รวมถึง รวมถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม และห้องประชุม


พร้อมกันนี้ เปิดให้บริการศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ทั้ง คลินิกทางการแพทย์ บริการทางทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพ ร้านยา ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาทางคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพื้นที่สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัก ให้สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจะทำให้นักศึกษา มช. มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี


แกลลอรี่