ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

3 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา เรื่อง “การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


เวลา 12.30 น. ลงทะเบียนผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนา
เวลา 13.00 น. พิธีเปิด กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและชี้แจงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เวลา 13.30 น. เปิดโอกาสให้ประชาชนแดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เวลา 15.30 น. สรุปผลการสัมมนา
เวลา 16.00 น. ปิดการสัมมนา

แกลลอรี่