ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Course presentation and Closing ceremony

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Course presentation and Closing ceremony" สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 9 ราย ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรแบคทีเรียทางการแพทย์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (Short Course Training: “Intensive course in medical bacteriology and clinical microbiology laboratory”) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่