กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Refreshing researcher : เติมความรู้นักวิจัยไฟแรง

5 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Refreshing researcher : เติมความรู้นักวิจัยไฟแรง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์และเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
แกลลอรี่