นักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มช. และนักศึกษาปริญญาเอก คว้ารางวัล Bronze Prize For Excellent Efforts In Creating Invention ณ เกาหลี

23 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

         นักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนฯ ร่วมกับสมาชิกทีมวิจัย คว้ารางวัล Bronze Prize For Excellent Efforts In Creating Invention จากงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จากการนำเสนอผลงาน "Smart TIT Intelligent time-temperature-indicator from biopolymer for fresh produce" โดยมี ศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ เป็นหัวหน้าทีมนักประดิษฐ์  พร้อมด้วยทีมวิจัยดังนี้
1. นายอภิสิทธิ์ แสนใจบาล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
2. รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม (รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสนอผลงาน)
3. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกลุวงศ์
4. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี
แกลลอรี่