คณบดี ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้ารับการ Quarantine ครบ 14 วัน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
แกลลอรี่