ยินดีกับ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย” ที่ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

25 มกราคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย” ที่ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *โดยแขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาร่วมเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้ร่วมกันเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก* 
แกลลอรี่