เยี่ยมสุด! FoodPrompt คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ใน Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับประเทศ

10 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม FoodPrompt ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างแพลตฟอร์มชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง ที่บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักโภชนาการ

นักศึกษาสมาชิกทีม ได้แก่ ผู้แข่งขันจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายศุภกร ประภาเลิศ (ปริญญาโท), นางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ (ปริญญาตรี), นางสาวผุสชา ผ่องเดช (ปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร), นางสาวลลิตา สุเขียว (ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ),นายกฤษดา พิชัยศรทัต (บัณฑิตปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในเวทีแข่งขัน Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับประเทศ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพฯ วันที่ 1 - 4 กันยายน 2565 ด้วยการดูแลของ “พี่เลี้ยงมืออาชีพ” คือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP ตลอดจนคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, ศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม คณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์ นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร คณะแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ คณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29393
แกลลอรี่