เปิดรับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ทบทวน / ถกเถียง / ท้าทาย : นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง”

31 สิงหาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ทบทวน / ถกเถียง / ท้าทาย : นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง” ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2565 

ซึ่งการจัดประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติของนักวิชาการนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขากฎหมาย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านกฎหมายให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศต่อไป

ทั้งนี้มีกำหนดจัดประชุมรูปแบบ Onsite ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/lasc/conference 

แกลลอรี่