สัมมนาเพื่อออกแบบและพัฒนา Yearly Learning Outcome: YLO Competency ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

10 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อออกแบบและพัฒนา Yearly Learning Outcome: YLO Competency (สมรรถนะวิชาชีพและทักษะชีวิต) ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะฯ เข้าร่วม เป้าหมายเพื่อสังเคราะห์และออกแบบกระบวนการ Nursing Skill Set ที่ชัดเจนให้แก่นักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี รวมทั้งสังเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา LIVE Model ให้เป็นไปตาม FON CMU DNA blueprint ณ ห้องประชุม 88 Rustic Jungle Cafe อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

แกลลอรี่