การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทิศทางแผนการดำเนินงานของคณะฯ ให้แก่บุคลากร และกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากร พร้อมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีก เชียงใหม่

ภายในการประชุมฯ ยังได้จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร Agile mindset in practice โดย ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HR Transformation โดย คุณจิตติยา ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แกลลอรี่