สัมมนากรรมการฝึกงาน สหกิจศึกษา วิศวฯ มช. สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา สานต่อความก้าวหน้า พัฒนาส่วนที่จำเป็น เน้นก่อทักษะแก่นักศึกษา

9 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนากรรมการกระบวนวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา วันที่ 2 – 3 กันยายน 2565 ณ วิรันดา ไฮ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการฝึกงาน และสหกิจศึกษาแก่คณะกรรมการฯ พร้อมสรุปการดำเนินงานของกระบวนวิชาข้างต้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งหารือว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอน หรือกระบวนการจัดหาสถานที่ฝึกงาน/ สหกิจศึกษา ครอบคุมถึงเอกสารการตรวจเยี่ยมนักศึกษา การพัฒนาทักษะนักศึกษา อีกทั้งหาแนวทางพัฒนาทักษะที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ระดมความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงการออกเอกสาร อนุมัติเอกสาร การใช้ระบบฝึกงาน สรุปการเดินหน้าปรับปรุงเว็บไซต์ ชี้แจงขั้นตอน ตลอดจนวิธีการใช้งานเว็บไซต์กระบวนวิชาฯ นำการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ปิดท้ายด้วยแนวทางการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ซึ่งพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยมี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เป็นประธานเปิดงาน ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29315
แกลลอรี่