การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปีการศึกษา 2566

21 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ญาศินี จักรพันธุ์ รองคณบดี และอาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านงานวิชาการ ที่ได้มาแนะนำประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ห้องประชุม 1-201 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล และผ่านระบบ Zoom
แกลลอรี่