กิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

11 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม 1-Day Pre-vet Workshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 30 คน ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนและคณาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
แกลลอรี่