หลักสูตรประกาศนียบัตร "การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร"

21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) "การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร" พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวม 45 ราย

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร "การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร" เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของศูนย์บริการธุกิจอุตสาหรรมเกษตร (Agro-Biz) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill/ Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กุมกาพันธ์ 2565 ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตราการการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงวิทยากรและทีมงานทั้งหมด ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK และมีผลเป็นลบทั้งหมด ก่อนการเริ่มกิจกรรม**

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรมการอบรม

แกลลอรี่