กิจกรรมเวิร์คช็อป พัฒนากระบวนการทำงาน โดยใช้แนวคิดลีนและเอไจล์ "LEAN THINKING AND PROCESS IMPROVEMENT" สำหรับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 เมษายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LEAN THINKING AND PROCESS IMPROVEMENT ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้แนวคิดลีนและเอไจล์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจในด้านการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้งเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของเทคนิคการลีน สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ต่อไป

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี สันติธีรากุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Manufacturing จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
แกลลอรี่